Bulgarian  English


Електрическата мобилност в България-2023
Публикувано на: 11-04-2023


Електрическата мобилност в България-2023

Електрическата мобилност в България – 2023г.

Докато българският бизнес развива пазара на електромобили и възможностите, които предлага, българското правителство догонва тези процеси…

Няма определен ресор  за координация на национално ниво, липсва синхрон между  министерства, браншовите организации и т.н. Ето защо ролята на секторните организации е важна и наличната експертност може да бъде само в полза на този процес.

ИКЕМ e браншова организация в сектор "Електрическа мобилност" и следва световните и европейски практики в сектора, законодателство, международни контакти, стандартизация, мрежа от партньорства на бизнеса с общини и други организации, нормативна уредба и национална позиция в рамките на ЕС, образователен модел с университети, професионални гимназии и бизнеса за подготовка на кадри и много други.

1. Регистрирани Пътни превозни средства

Заб. Информацията е от „Портал за отворени данни“, Дирекция "Политики за електронно управление" към Министерство на електронното управление.

2. Законодателство

- 2012-2014 г. е приет Национален план за действия за насърчаване на производството и засиленото внедряване на екологични моторни превозни средства, включително електромобилност в Република България.

- през ноември 2022 година беше създадена „Работна група за устойчива мобилност“ с фокус върху електрическата мобилност, за разработване на пътна карта и закон за развитие на електрическата мобилност в България до 2025 г. с разширен хоризонт до 2030 г. За съжаление засега само се отчита дейност.

- бяха въведени редица законодателни промени в първичното и вторичното законодателство. Те бяха насочени към предоставяне на данъчни и други облекчения за собствениците на електромобили, развитие на инфраструктурата и насърчаване на инвестициите в сектора.

- засегнатите закони и разпоредби включват: Закона за местните данъци и такси; Закона за движение по пътищата; ЗУТ; и Наредбата за устройство на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

3. Мерки за насърчаване на електрическата мобилност

Националният доверителен екофондуправлява инвестиционния проект за климата и програмата за насърчаване на използването на електрически превозни средства. Програмата предоставя безвъзмездни средства за проекти, свързани с насърчаване на използването на електромобили от публичните органи. Министърът на околната среда и водите разпределя средствата между държавни и общински институции.

Фокусът е върху превозни средства, които могат да се използват за обществено-обслужващи дейности, включително: почистване; поддръжка на паркове; социални услуги; проверки; и осигуряване на вътрешноградски обществен транспорт в малките населени места с малък пътникопоток.

Списъкът с електромобили, които могат да бъдат закупени по програмата, е разширен.

Субсидиите са:

 • за среден клас M1 (автомобили до 8 места) и N1 (товарни автомобили с максимално допустимо тегло до 3,5 тона) EV – 20 000 лв.
 • малки L7e – 20 000 лв.
 • микробуси – 40 000 лв.
 • клас M1 и N1 (6+1 и 7+1 места) – 30 000 лв.
 • до 3000 лв. за закупуване на различни видове надстройки за почистване, превоз на товари и поливане на малкия L7e.

Стимулите за собствениците на електромобили(физически или юридически лица) включват: преференциално данъчно третиране и липса на такси за паркиране в платени зони.

 • собствениците на електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди – както и на електрически превозни средства от категории L5e, L6e и L7e, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 са освободени от заплащане на годишен местен данък за тези превозни средства.
  - електрическото превозно средство се определя като пътническо превозно средство с изцяло електрически двигател, който няма двигател с вътрешно горене.
  - собствениците на електромобили не заплащат паркиране в платените зони на градовете София, Пловдив и Бургас и др..

Мрежата от зарядни устройства и станцииза зареждане в страната се разраства бързо през последните месеци.

Заб. В България няма официална статистика за зарядните станции. Информацията е от портала „Всичко ток“.

4. Основните предизвикателства

За българските потребители пред притежаването на EV са най-вече:

 • Цена – електромобилите остават по-скъпи от превозните средства с вътрешно горене – както превозните средства, така и застрахователните премии. Няма национална програма за насърчаване на потребителите.
 • Свобода на пътуване – въпреки че системата за таксуване се разраства доста бързо, тя все още не е достатъчна, за да осигури безпрепятственото и лесно зареждане на електромобилите в цялата страна.

 

- Необходимо е на ниво Министерски съвет да бъде определен национален координатор за електрическата мобилност!

- Да бъде определено министерство/а, които да бъдат ресорни и с конкретни задачи по развитието на електромобилността.

- Да се използва активно експертността на секторните организации като ИКЕМ и др.

- Да се регламентира задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на поне две места за паркиране.

- Да се заложат нормативно стимули за електроразпределителните дружества да предоставят лесен достъп до електроенергийната мрежа.

- Да се въведат преференциални финансови инструменти за малките и средните предприятия, които инвестират в изграждането и управлението на инфраструктура за зареждане с електроенергия.

- Да се въведат стимули за навлизането на пазара на електрически превозни средства в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, като се включат специални мерки, например субсидии за превозни средства с нулеви емисии, диференциране на таксите/данъците за регистрация/собственост в зависимост от равнището на емисиите и схеми за бракуване на най-замърсяващите превозни средства (стандарт за емисии Евро 3 или по-нисък).

- Да бъде създаден национален портал от типа SmartGridза връзка между ЕСО, ЕРП, операторите на зарядна инфраструктура и услуги в сферата на електрическата мобилност. Важен ангажимент на държавата е да предостави облачна услуга за общодостъпна информация за зарядните точки, условията за ползване, услугите и т.н.

ИКЕМ

април 2023Акционери
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...
ФИЛКАБ АД

Акционерно дружество ФИЛКАБ е учредено през 1999 г. Фирмата осигурява цялостни решения и доставки на електротехнически продукти, специализир още...
СНЦ ИКЕМ

ИКЕМ е Национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове. още...