Bulgarian  English


Бизнес Модели


 

Бизнес модели за реализация в електрическата мобилност

1.  Модел за изграждане и развитие на национална и регионална мрежа от зарядни станции за превозни средства задвижвани с алтернативна енергия

               -  Мрежа от зарядни колонки/станции за зареждане на елекрически превозни средства(ЕПС)

              - Мрежа от модулни зарядни станции за зареждане на превозни средства задвижвани с електричество, водород и метан(CNG)

 

Партньори:

-  Инвеститори - частни и институционални

-  Производители на технологични решения за зареждане на ЕПС, Хибридни автомобили и водородно задвижвани превозни средства

-  Разработчици на електронни системи за управление, контрол и надграждане на мрежи от зарядни станции

-  Разработчици на специфични приложения за предоставяне на допълнителни услуги на ползвателите на електромобили

-  Производители на ЕПС, както и производители на части и компоненти за тях

-  Производители на съпътстващи елементи при изграждането на зарядни станции – електрически табла, електроосигурителни, крепежни и монтажни компоненти

-  Дилъри на автомобили, желаещи да развиват национална и регионална мрежа за продажба и сервизиране на ЕПС

-  Производители и търговци на електрическа енергия

-  Собственици и оператори на бензиностанции и газостанции

-  Лизингови компании

-  Застрахователни компании

 

2.  Модел за изграждане на градска и междуселищна транспортна схема с електрически евтобуси

 

                  -  Оразмеряване на гъвкава, високо ефективна, екологична и интензивна транспортна схема за обезпечаване на публичния градски транспорт, чрез въвеждането на електрически автобуси интелигентна мрежа от зарядни станции

                -  Доставка на електробуси задвижвани със суперкондензтори и прилежащата зарядна инфраструктура.

               -  Вграждане на система за продажба на електронни/мобилни билети

 

Партньори:

-  Общини в България и чужбина

-  Частни дружества – лицензирани за превоз на пътници – в България и чужбина

-  Инвеститори - частни и институционални

-  Производител на елекрически автобуси с суперкондензаторно задвижване

-  Производител на електрически автобуси задвижвани с батерии

-  Производител на зарядни станции за зареждане

-  Доставчик на система за продажба на елктронни/мобилни билети

-  Разработчици на електронни системи(платформи) за управление, контрол и оптимизация на мрежи от електрически автобуси и съответните зарядни станции

 

3. Модел за демонстрационно въвеждане на система за споделено използване на електрически превозни средства

 

          -  Доставка на два електомобила и две зарядни станции за споделено използване от 10 семейства, живеещи в един град, в различни квартали

         -  Измерване и анализ на резултатите по съпоставими критерии за оценка използането на конвенционални автомобили с ДВГ

         -  Разработване на електронна система за управление и контрол

         -  Комбинирано споделено използване – за лични и бизнес цели(доставки на малки пратки, логистични услуги)

 

Партньори:

-  Инвеститори - частни и институционални

-  Община в България

-  Доставчик на платформа за управление на споделени автомобили

-  Доставчик на електромобили

-  Доставчик на зарядни станции

 

4. Модел за разработване и изграждане на модулна ВЕИ Станция за производство и зареждане с електричество, водород и обогатен метан

 

                 -  Високо-технологична взаимосвързана модулна система за автономно производство, миксиране и трансформация на енергийни източници - електричество, водород и природен газ.

                -  Произведените енергийни източници ще работят в синхронна система и ще се използват, както за зареждане на превозни средства задвижвани с алтернативни енергийни източници, така и като точка за балансиране на умна мрежа за производство и доставка на електричество.

 

Партньори

-   Инвеститори - частни и институционални

-  Научно-изследователски институт с експертиза в производството, съхранението и използването на водород и горивни клетки за производство на електричество от водород

-  Доставчици на технологични решения за системи за производство на водород и електричество от ВЕИ

-  Доставчици на решения за производсвто на електричество от ВЕИ

-  Собственици и оператори на газостанции (CNG)

-  Доставчици на решения за зареждане на превозни средства с метан (CNG)

 

 

 

5. Модел за въвеждането на интелигентна мобилност в ЦГЧ (централна градска част) на общини в България

 

           -  Поетапна замяна на конвенционалните общински транспортни средства с екологични и високо-ефективни ЕПС(социален патронаж, поддръжка на паркове и градини, зареждане на търговски обекти, пътничски транспортни средства и др.)

         -  Изграждане на зарядна инфраструктура за зареждане на ЕПС

        -  Изграждане на система за отдаване на елекрически велосипеди под наем за движение в ЦГЧ

 

Партньори

-  Общини

-  Инвеститори - частни и институционални

-  Доставчици на специализирани товарни и пътнически ЕПС

-  Доставчици на ел. Велосипеди

-  Доставчици на зарчдни станции за ЕПСАкционери
Централна лаборатория по приложна физика, БАН

ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА (ЦЛПФ) – ПЛОВДИВ е самостоятелно академично специализирано звено с научно-приложна дейност още...
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...
СНЦ ИКЕМ

ИКЕМ е Национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове. още...