Bulgarian  English


Приемат се предложения за проекти по ''Екологосъобразна мобилност''
Публикувано на: 19-07-2023


Приемат се предложения за проекти по ''Екологосъобразна мобилност''

Презентация

 
На 18 юли 2023 г., от 10:00 часа, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведе информационно събитие, на което се представиха условията за кандидатстване, условията за изпълнение и начина на оценяване на проектите по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнения на инвестиции BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ (инвестицията) по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост.
 
Събитието се проведе онлайн през платформата Webex, като в него взеха участие над 50 представители на общини.
 
Общ бюджет по процедурата – 100 008 386,71 лева с ДДС, от които 3 048 953,40 лева представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет. ДДС за превозни средства и зарядни станции е недопустим за възстановяване разход по процедурата и следва да се посочи като собствено финансиране.
 
Цели: 
-Да се подкрепи устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи
-Да се създаде обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс
Да се реализира ефективна свързаност между градските и селските райони.
 
Краен срок за кандидатстване: 30 август 2023 г., 19:00 ч.
 
Допустими кандидати: Оператори на обществена услуга за превоз на пътници (оператори) съгласно Регламент (ЕО) №1370/2007.
В общия случай това са публични или частни дружества (превозвачи), на които е възложено да извършват обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България – републиканска, междуобластна, областни и общински, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
 
Очаквани резултати от изпълнението на процедурата:
Доставка на нови превозни средства (автобуси/тролейбуси) – целева стойност: 68 броя
Изграждане на нови зарядни станции (зарядни точки) за нуждите на обществения транспорт – целева стойност: 27 броя
Разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт (мерки за дигитализация на транспорта) – целева стойност: 10 броя
Реализирани инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти
 
Допустими дейности: 
-Дейност 1: Доставка на нови превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за обществения транспорт (градски и междуселищен) с нулеви и по изключение с ниски емисии, в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно-ефективни пътни превозни средства
-Дейност 2: Съпътстващи мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт
-Дейност 3: Разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт (мерки за дигитализация на транспорта)
-Дейност 4: Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти
-Дейност 5: Разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението (ГПОД)


Акционери
Пасат България АД

Пасат България АД е успешно продължение на 30-годишната традиция на Пасат АД в производството на широк обхват продукти от стъклопласт, проек още...
Транспортна електроника 91 ООД

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на ка още...
ЛИМЕКС ООД

''Лимекс''  ООД  е консултантска компания, чиято основна дейност е  консултации по отношение на инвестицио още...