Bulgarian  English


Приемат се предложения за проекти по ''Екологосъобразна мобилност''
Публикувано на: 19-07-2023


Приемат се предложения за проекти по ''Екологосъобразна мобилност''

Презентация

 
На 18 юли 2023 г., от 10:00 часа, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведе информационно събитие, на което се представиха условията за кандидатстване, условията за изпълнение и начина на оценяване на проектите по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнения на инвестиции BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ (инвестицията) по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост.
 
Събитието се проведе онлайн през платформата Webex, като в него взеха участие над 50 представители на общини.
 
Общ бюджет по процедурата – 100 008 386,71 лева с ДДС, от които 3 048 953,40 лева представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет. ДДС за превозни средства и зарядни станции е недопустим за възстановяване разход по процедурата и следва да се посочи като собствено финансиране.
 
Цели: 
-Да се подкрепи устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи
-Да се създаде обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс
Да се реализира ефективна свързаност между градските и селските райони.
 
Краен срок за кандидатстване: 30 август 2023 г., 19:00 ч.
 
Допустими кандидати: Оператори на обществена услуга за превоз на пътници (оператори) съгласно Регламент (ЕО) №1370/2007.
В общия случай това са публични или частни дружества (превозвачи), на които е възложено да извършват обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България – републиканска, междуобластна, областни и общински, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
 
Очаквани резултати от изпълнението на процедурата:
Доставка на нови превозни средства (автобуси/тролейбуси) – целева стойност: 68 броя
Изграждане на нови зарядни станции (зарядни точки) за нуждите на обществения транспорт – целева стойност: 27 броя
Разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт (мерки за дигитализация на транспорта) – целева стойност: 10 броя
Реализирани инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти
 
Допустими дейности: 
-Дейност 1: Доставка на нови превозни средства (автобуси и/или тролейбуси) за обществения транспорт (градски и междуселищен) с нулеви и по изключение с ниски емисии, в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно-ефективни пътни превозни средства
-Дейност 2: Съпътстващи мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт
-Дейност 3: Разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи (ИТС) и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт (мерки за дигитализация на транспорта)
-Дейност 4: Изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти
-Дейност 5: Разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението (ГПОД)


Акционери
Транспортна електроника 91 ООД

ТРАНСПОРТНА ЕЛЕКТРОНИКА 91 ООД е частна инженерингова фирма създадена с основна цел да осъществи връзките на българските производители на ка още...
Енерджи Ту Гоу ООД

Енерджи Ту Гоу ООД предлага зареждащи устройства за електрически автомобили, втч. зарядни станции за домашни нужди, зарядни станции за общес още...
ФИЛКАБ АД

Акционерно дружество ФИЛКАБ е учредено през 1999 г. Фирмата осигурява цялостни решения и доставки на електротехнически продукти, специализир още...